VILNIAUS ŠV. PETRO IR POVILO PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA

Mons. Edvardas Rydzikas
Kun. Rimas Vinčaitis
Kun. Andžej Bylinski
Robertas Petrauskas
Vilius Biveinis
Giedrė Matkėnienė
Laima Dėnienė
Viktoras Pučnin
Irena Pučnina
Egidijus Šekurovas
Danuta Kučinovienė
Michal Kovalevski
 

Pastoracinė taryba

Parapijoje dirbantys kunigai tikintiesiems Bažnyčios vardu teikia sakramentus, skelbia Dievo žodį, vadovauja parapijos gyvenimui. Parapija krikščioniui yra tarsi oazė jo ilgoje gyvenimo kelionėje. Parapijoje turėtų būti sudarytos sąlygos kiekvienam krikščioniui dvasiškai tobulėti.

Parapijos gyvenimu turi rūpintis ne tik dvasininkai. Kokie sumanūs ir energingi jie bebūtų, be tikinčiųjų pagalbos parapijos visavertis gyvenimas nėra įmanomas. Svarbu, kad tikintieji noriai įsilietų į bendruomenės gyvenimą, keistų jos veidą.

Svarbu suprasti, kad parapija nėra tik patarnautojai, vargonininkas, ūkvedys ar choristai, įvairios maldos grupės, bet ją sudaro visi jos teritorijoje gyvenantys tikintieji. Todėl parapija atvira visiems, yra laukiamas kiekvienas, priimama visokeriopa pagalba. Aktyviausi, veikliausi parapijos nariai susiburė į parapijos Pastoracinę tarybą, kuri yra patariamasis parapijos vadovo balsas ir yra tvarkoma pagal vyskupo nustatytas normas.